Linen

Texteis Iris Apron (Portugal)

Texteis Iris Apron (Portugal)

Charvet Editions Linen Apron (France)

Charvet Editions Linen Apron (France)

Stamperia Bertozzi

Stamperia Bertozzi

Crumple Linen Apron (Italy)
Vintage French White Linen Tablecloth & Napkins

Vintage French White Linen Tablecloth & Napkins

Vintage French Fringed Tablecloth & Napkins

Vintage French Fringed Tablecloth & Napkins

Vintage French Red & White Tea Towels

Vintage French Red & White Tea Towels

Textil Iris (Portugal)

Textil Iris (Portugal)

Linen Tablecloth & Napkins
Charvet Editions

Charvet Editions

(France) – LinenTablecloth & Napkins
Stamperia Bertozzi

Stamperia Bertozzi

(Italy) – Crumpled Linen Tea Towels
Stamperia Bertozzi

Stamperia Bertozzi

(Italy) – Crumpled Linen Runners
Stamperia Bertozzi

Stamperia Bertozzi

(Italy) – Crumpled Linen Napkins